خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

پست شماره 9

   

  خدا رحمتش كنه خيلي راست بود ...


   طــْـْـْـْوريــْْْـْْْـْْْـْْْ زنِـــْـْـْـْدِگِـِـِـِـِـِـِيـ كــُــّـّنـــّـّـّـّـيــّـّـّـّــد

  كــّـّـّـّهـ لــّّّـّّّـّّّـّّّحــــظـِـِـِـِـِـِهـ مــَـَـَـَـَـَرگــَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَ

  كِــــهـ كُــــلِـ زِنـــِـِـِـِـِدِگِـِـِّـِّـِّـِّـِّـِّـِيِـِـِـِـِـِـِتِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِونْْْـْْْ

  از جـُـُـُـُلو ||چـــــشــــــتـــــونـ|| رَد مــِـِـِـيــّـّـّـّـّشـــ#ـــهـ

  (نـــــــــصـــــفــــشـ) فـــــيـّـّـّـّـّلــْْْـْْْـْْْمـــــ ســـ*ــوپـــ*ــر نـَـَـَـَـَبـَـَـَـَاشـّـّـّـّـّهــــ....

  شـْـْـْـْخـــّـّـّصّيّـّـّـّـّـّتّـّـّـّـّ داشـِـِـِـِتـِـِـِـِهِـِ ِبــّّـّّـّّاشــــيــــنـ

   

  عكس كارت دانشجويي دخترا


  این مطلب تا کنون 16 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : ,
  پست شماره 9

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر